Projekcia

Spoločnosť JMP Vám prináša komplexnú realizáciu Vašich projektov počínajúc myšlienkou až po hotové dielo pripravené
k spokojnému užívaniu.

V rámci projekcie pracujeme v dvoch hlavných, na sebe nezávislých divíziách, divízia projekcie pozemných stavieb a divízia projekcie vodohospodárskych stavieb, ktorými napĺňame Vaše predstavy o funkčných, moderných a efektívnych projektoch 21. storočia. Ľudský potenciál, sa stal naším hlavným kapitálom a preto v JMP kladieme výrazný dôraz na kvalitu ľudí, s ktorými spolupracujeme. Do nášho tímu si vyberáme najlepších stavebných inžinierov a architektov s ktorými sa snažíme posúvať látku štandardu projektov vyššie a vyššie.

Divízia projekcie pozemných stavieb

1.

Pri nekompromisnom nastavovaní štandardu sme sa rozhodli, že Vám poskytneme to najlepšie, čo tento trh dokáže ponúknuť v oblasti projekcie, aby sme dokázali uspokojiť aj tých najnáročnejších klientov. Komplexné riešenia budov so zameraním na:
 • architektonické štúdie
 • dokumentácie pre územné rozhodnutia
 • projekciu pre stavebné povolenie
 • projekciu pre tender zhotoviteľa stavby
 • dokumentáciu pre realizáciu stavby a dielenskú projektovú dokumentáciu
Každému aspektu týchto procesov sa venujeme individuálne podľa jednotlivých potrieb, aby vo finálnom kroku bola naším úspechom spokojnosť klienta.
Naším hlavným favoritom, ktorého si nechceme nechať len pre seba je unikátna možnosť a to objednať si projektovú dokumentáciu na splátky.
Pri managemente projektov a nastavovaní postupov pri konkrétnych projektoch si uvedomujeme spoločenský dopyt po aspektoch, ktoré skvalitňujú a posúvajú život obyvateľstva vpred.

Pri našich projektoch preto berieme
do úvahy 4 hlavné aspekty:

Environmentálne aspekty – Posudzovanie
životného cyklu ( LCA )

A

Sociálno kultúrne aspekty

B

Aspekty ekonomiky a managementu – Náklady životného cyklu (LCC)

C

Aspekt Interakcie
so zastavaným územím

D

Environmentálne aspekty – Posudzovanie životného cyklu ( LCA )

A

Otázka environmentálnych aspektov je v rámci spoločnosti fenoménom, ktorý ovplyvňuje nielen životné prostredie ale výrazným vplyvom zasahuje aj do politického a spoločenského diania vo svete. Otázky súčasnej ale aj budúcej klímy sú hlavnou témou svetových summitov. Váš dlh voči prírode chceme splatiť za Vás našimi ekologickými riešeniami, ktoré zvýšia komfort Vášho žitia.

JMP pristupuje k tejto problematike zodpovedne a uvedomuje si svoju úlohu voči spoločnosti a preto pri riešení environmentálnych aspektoch našich projektov berieme v úvahu tieto prvky:
1) Obálka budovy
 • Minimalizácia spotrieb energií
 • Obnoviteľné, recyklovateľné a regionálne vyrobené materiály
 • Certifikované materiály ( EPD, FSC)
 • Nakladanie so stavebným odpadom ( recyklácia x skládky)
2) Technické systémy
 • Efektivita
 • Obnoviteľné zdroje energie
 • Energetická sebestačnosť
3) Hospodárenie s vodou
 • Zníženie spotreby pitnej vody
 • Využitie dažďovej a šedej vody
 • Čistenie vody

Sociálno kultúrne aspekty

B

Žijeme v spoločnosti, ktorá funguje nepretržite 24 hodín denne, 7 dni v týždni. Prostredie, ktoré sa nachádza okolo nás častokrát dotvára naše vnútorne nastavenie, premýšľanie, náladu či pocity. Pozitívne či negatívne myslenie je niekedy len obrazom miesta, v ktorom sa nachádzame. Veríme, že vy si zaslúžite to najlepšie pre Vašu celkovú psychickú aj fyzickú pohodu. Nedovolíme si zanedbať detaily, ktoré dotvoria to najpriaznivejšie prostredie pre Vás. JMP ponúka v tomto smere jednoduché riešenie : „uspokojíme sa len s tým najlepším.“ Základom našej práce sa preto stali dve hlavné sociálno kultúrne aspekty a to komfort a bezpečnosť.
1) Komfort
 • Denné osvetlenie
 • Konštrukčná a priestorová akustika
 • Tepelná pohoda
 • Kvalita vnútorného vzduchu
 • Bezbariérové riešenie
2) Bezpečnosť
 • Ochrana proti radónu
 • Personálne, priestorové, organizačno – technické a bezpečnostné opatrenia
 • Zdravotná nezávadnosť materiálu

Aspekty ekonomiky a managementu – Náklady životného cyklu (LCC)

C

Pri riadení procesov sa spoliehame na náš tím profesionálnych odborníkov v konkrétnych oblastiach. Hodnotu nášho ľudského kapitálu zameriavame na kvalitu bez kompromisov. Pripravujeme pre Vás preto nielen samotný projekt ale spolu s ním Vám pripravíme aj výšku nákladov životného cyklu počas 20, 50 …alebo x rokov. Pripravíme Vás na to, koľko investície si Váš projekt bude vyžadovať v rámci svojho životného cyklu pri správnych podmienkach. Aspektom ktorý je pre nás v tomto smere najdôležitejší je preto včasný a presný management a správa.
 • Projektový management
 • Prevádzková a projektová dokumentácia budovy
 • Management triedeného odpadu
 • Meranie spotrieb energií a vody

D

Aspekt Interakcie so zastavaným územím

Pri vymedzení zastavaného územia je dôležité nastaviť si parametre, ktoré sú dôležité pre funkčné, estetické a využiteľné projekty. Prostredie a jeho možnosti dotvárajú pri komplexnom riešení projektov v zmysle „od myšlienky po hotové dielo“ dôležitý vnem, ktorý sa zameriava na pohodu a zdraviu prospešné outdoorové prostredie. Dostatok vzduchu a zelene dotvárajú v rámci pracovného prostredia miesto, kde sa práca stáva menej stresujúcou aktivitou a produktivita ľudí stúpa v dôsledku priaznivých podmienok.
1) Tepelný ostrov mesta
 • Zeleň na konštrukciách
 • Vodné prvky
 • Farebnosť
2) Dostupnosť služieb a miest pre relaxáciu
3) Bezpečnosť v zastavanom prostredí

Pri samosprávach v tomto hľadisku a s ohľadom na všetky vyššie spomínané aspekty Vám dokážeme projekt nielen pripraviť ale aj zrealizovať a zafinancovať jeho výstavbu, v koncepcii PPP projektov, kde je celá zodpovednosť za dielo výlučne na našich pleciach. Po zhotovení diela sa dielo začne splácať priamo úmerne rozpočtu mesta a obce vo vopred určených splátkach. Dlh, ktorý vznikne sa nezapočítava do dlhu obce / mesta !

Takýmto spôsobom vieme riešiť projekčne alebo projekčne a stavebne spolu s financovaním súčasne tieto typy budov : bytové domy, nájomné byty, administratívne budovy, priemyselné budovy, materské školy, základné školy, kultúrne domy, športové haly, ľadové plochy, parkovacie domy, telocvične… a pod.

Divízia projekcie vodohospodárskych stavieb

Projekčné kapacity, ktorými disponujeme Vám v rámci projekcie vodohospodárskych stavieb vedia pripraviť:

2.

 • dokumentácie pre územné rozhodnutia
 • projekciu pre stavebné povolenie
 • projekciu pre tender zhotoviteľa stavby a dokumentáciu pre realizáciu stavby
V posledných rokoch majú mnohé mestá a obce problémy s povodňami, sú neodkanalizované, nemajú dostatočné kapacity pre spracovanie dažďovej vody a mnohé iné problémy, ktoré sú riešiteľné v rámci súčinnosti s našimi odborníkmi.

Fenomén nepredvídateľného počasia spojený s týmito faktormi sa však dotýka aj súkromného sektora, ktorý je pre nás rovnako dôležitý ako verejný sektor a preto tieto aktivity riešime a konzultujeme aj so súkromnými spoločnosťami. Pri každom probléme sa snažíme nájsť najoptimálnejšie, najefektívnejšie a najekonomickejšie riešenie pre konkrétny problém. Váš problém je našou výzvou.
S našimi odborníkmi Vám projekčne alebo v rámci PPP projektov dokážeme vyriešiť :
 • verejné vodovody
 • verejné kanalizácie
 • odvodňovacie kanály
 • protipožiarne nádrže
 • rybovody
 • projekty protipovodňovej ochrany
 • vodozádržné opatrenia a odvádzanie vôd z povrchového odtoku