Vodohospodárske stavby

Čo ponúkame

Vypracovanie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie, stavebné povolenie a realizáciu vodohospodárskych stavieb:

 • Verejné vodovody
 • Verejné kanalizácie
 • Odvodňovacie kanály
 • Protipožiarne nádrže
 • Rybovody
 • Projekty protipovodňovej ochrany

Referencie

 • Kanalizácia Budkovce 1. stavba
 • Kanalizácia Budkovce 2. stavba
 • Kanalizácia Bunkovce
 • Kanalizácia Šarišské Čierne 1. Stavba
 • Kanalizácia Šarišské Čierne 2. stavba
 • Kanalizácia Nižná Rybnica 1. stavba
 • Kanalizácia Nižná Rybnica 2. stavba
 • Kanalizácia Vyšná Rybnica 1. stavba
 • Kanalizácia Vyšná Rybnica 2. stavba
 • Tlaková kanalizácia Šamudovce 1. stavba
 • Splašková kanalizácia Šamudovce 2. stavba
 • Kanalizácia Slavkovce 1. Stavba
 • Kanalizácia Slavkovce 2. stavba
 • Rozšírenie kanalizačnej siete Kaluža
 • Rekonštrukcia vodovodu Kaluža – časť Baňka
 • Kanalizácia Laškovce 1. stavba
 • Riešenie odvodňovacích kanálov Drahňov
 • Zachytenie povrchových vôd Vechec
 • Projekt pozemkových úprav Čaklov – Jazierko
 • Požiarna nádrž Belá nad Cirochou
 • Kanalizácia Horňa 1. etapa
 • Kanalizácia a ČOV Rakovec nad Ondavou
 • Snina, Cirocha, rkm 24,840-26,119, SMB – projekt stavby
 • Snina, Cirocha, rkm 26,800, SMB – projekt stavby
 • Poprad, Spišská Teplica, Poprad, rkm 120,050-122,450, SMB – projekt stavby
 • Spišská Nová Ves, Hornád, rkm 131,280, SMB – projekt stavby